ZUK w Obornikach Sp. z o.o.

Aktualności - ZUK w Obornikach Sp. z o.o.

Tryb działania

Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. funkcjonuje na podstawie:

 • Umowy Spółki
 • Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94,poz. 1037 ze zmianami).
 • Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 1996 Nr 118 poz. 561)
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Status prawny

Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. prowadzi działalność w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została powołana Aktem Notarialny z dnia 10.11.2017 repetytorium A nr 11248/2017

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708243 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach   ul. Lipowa 19 - 99% udziałów  i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Obornikach ul. Staszica 41a - 1 % udziałów

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

 • Michał Kościelak- Przewodniczący,
 • Hanna Zambrowicz - Rybarczyk - Członek RN,
 • Andrzej Proniewicz- Członek RN,

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa powyżej.
 • Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
 • Delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 • Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 • Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.

Zarząd:

 • mgr inż. Sławomir Haraj - Prezes Zarządu

 

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzegła do kompetencji innych organów.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Spółki, w zakresie spraw pracowniczych oraz spraw majątkowych.